Fiscale kalender


31|03|2018 - Btw

Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2017 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23). Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen en hun klantenlisting een nihil-klantenlisting is.

Administratieve inlichtingen: Elektronisch of bevoegd scanningcentrum

Btw-plichtigen die voor de vrijstellingsregeling hebben gekozen: de in 2017 verwezenlijkte omzet meedelen (art. 4 nieuw BTW-KB nr. 19).

Forfaitaire landbouwers: indiening van de intracommunautaire opgave voor het jaar 2017 (art. 6 BTW-KB nr. 50).

Indiening, in twee exemplaren, van de inventaris van de voorraad bij overgang van de bijzondere landbouwregeling naar de normale regeling wanneer deze plaatsvond op 1 januari 2018 (art. 10 § 2 KB nr. 22).

Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle
31|03|2018 - Wetboek van Successierechten

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (art. 161 tot 162/1)

Administratieve inlichtingen: 6e Registratiekantoor Brussel PR BE94 6792 0031 6114
31|03|2018 - Veiligheid - OR - comité PBW

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 4de kwartaal 2017 en jaarinformatie over 2017, uitgezonderd in de vennootschappen waar de termijn bepaald is in functie van de algemene vergadering. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet een jaarinfo aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

Eventueel, de vergadering houden van het comité PBW.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

Twee exemplaren van het jaarverslag over de activiteiten van de dienst IDPB versturen (deze verplichting geldt voor alle ondernemingen).

Administratieve inlichtingen: Administratie voor de arbeidsveiligheid en administratie voor de arbeidshygiëne
31|03|2018 - Groepsverzekeringen

Voor de in 2017 in een onderneming ingevoerde groepsverzekering of pensioenfonds: informatiefiche indienen samen met het origineel van het attest van de verzekeraar

Administratieve inlichtingen: Taxatiedienst waarvan de werkgever afhangt
31|03|2018 - Individuele pensioentoezeggingen

Jaarlijkse mededeling, per categorie van werknemers, van het aantal individuele pensioentoezeggingen en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat (formulier WAP - 4)

Administratieve inlichtingen: FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
31|03|2018 - Investeringsaftrek

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanvragen.

Administratieve inlichtingen: Regering van het gewest waar de investering werd verricht.
31|03|2018 - Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer

Attesten aanvragen voor het bijkomend personeel aangeworven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De attesten moeten samen met de formulieren 276W1 bij de aangifte worden gevoegd.
31|03|2018 - Wetboek van Successierechten/Vzw, ivzw en private stichtingen

Aangifte van de taks tot vergoeding van de successierechten en betaling van deze taks

Administratieve inlichtingen: Kantoor ontvanger van de successierechten
31|03|2018 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
31|03|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
01|04|2018 - Btw

Indien vóór 15 maart 2018 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april.

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 1e kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 1e kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt.

De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)
05|04|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|04|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
10|04|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
10|04|2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
13|04|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

BV ingehouden tijdens het 1ste kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|04|2018 - Btw

- Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van maart.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Kwartaalaangevers: aangifte voor het 1ste kwartaal en betaling van de verschuldigde btw.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van intracommunautaire handelingen. Voor belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van deze opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en betaling van de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) Indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Invoer - Verlegging van de heffing

Houders van een vergunning: ten laatste op 20 april de vooruitbetaalde belasting herzien en de administratie hiervan per brief op de hoogte brengen (Circ. AOIF 1/2008). Indien het resultaat van de herziening hoger is dan het vooruitbetaalde bedrag, moet het verschil betaald worden. Indien het verschil negatief is, moet het bedrag worden ingevuld in rooster 62 van de periodieke btw-aangifte.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 1ste kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 1ste kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

- Definitief verhoudingsgetal (gemengde btw-plichtigen) van het jaar 2017 wordt vastgesteld uiterlijk op 20 april : berekeningsblad indienen (art. 15 KB nr. 3). Eventueel, de aftrekken verricht in 2017 herzien.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
20|04|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
20|04|2018 -
30|04|2018 - RSZ

Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector
30|04|2018 - Vakantiegeld van de arbeiders

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.

Administratieve inlichtingen: RSZ
30|04|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
30|04|2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.

Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
04|05|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
04|05|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
09|05|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
15|05|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
22|05|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
22|05|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
31|05|2018 - Aangifte in de personenbelasting

Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.
31|05|2018 - Btw

Indien de jaaromzet in 2017 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
31|05|2018 - Taks op het langetermijnsparen

Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2017 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
31|05|2018 - Taks op levensverzekeringen

Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

Administratieve inlichtingen: Centrum voor Informatieverwerking (CIV)
31|05|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
31|05|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
05|06|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|06|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
08|06|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
15|06|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|06|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari
20|06|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
30|06|2018 - Verantwoording bedrijfskosten

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

Administratieve inlichtingen: Documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing
30|06|2018 - Idem

voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.

Administratieve inlichtingen: Centrum Buitenland - Beheer Team 6, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, 1000 Brussel
30|06|2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2018.

Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
30|06|2018 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

Betaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
30|06|2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn buiten het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.
30|06|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
30|06|2018 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2017 afsluiten (art. 310 WIB).

Administratieve inlichtingen: Controle der Belastingen

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
30|06|2018 - Vennootschapsrecht

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).

Administratieve inlichtingen: Algemene vergadering

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening opstellen voor de commissaris of voor de aandeelhouders die de controlebevoegdheid van de commissaris uitoefenen indien er geen werd benoemd (*).

Administratieve inlichtingen: Commissaris (of aandeelhouders)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
01|07|2018 - Btw

Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2017 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2018 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 2de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 2de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)
05|07|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|07|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
10|07|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
10|07|2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit
13|07|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden tijdens het 2de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|07|2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en betaling van de verschuldigde btw (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime : deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).
20|07|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
20|07|2018 -
20|07|2018 -
31|07|2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector
31|07|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
31|07|2018 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)

Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel
31|07|2018 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).

Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
31|07|2018 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.

Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
31|07|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
03|08|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
03|08|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
10|08|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
10|08|2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).
14|08|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|08|2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
20|08|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
31|08|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
31|08|2018 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen.

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
31|08|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
05|09|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|09|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
08|09|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
08|09|2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).
10|09|2018 -
10|09|2018 -
14|09|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|09|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari
20|09|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
28|09|2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2018.

Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
28|09|2018 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds
28|09|2018 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2017 in een andere lidstaat van de Europese Unie.
28|09|2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die educatief verlof genomen hebben in de loop van het schooljaar 2017-2018 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2019).
28|09|2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
01|10|2018 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 3de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 3de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)
05|10|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|10|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
10|10|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
10|10|2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
15|10|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

BV ingehouden tijdens het 3de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
22|10|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van de verschuldige btw.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

- Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).
22|10|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
22|10|2018 -
31|10|2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector
31|10|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
31|10|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.
05|11|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|11|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
09|11|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
15|11|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
20|11|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.
20|11|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
30|11|2018 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.
30|11|2018 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor
30|11|2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.
30|11|2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

Inventarisprocedure voorbereiden. (*)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
30|11|2018 -
05|12|2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108
05|12|2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden
08|12|2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
13|12|2018 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle
13|12|2018 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.
13|12|2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
14|12|2018 -
14|12|2018 -
14|12|2018 -
20|12|2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.
20|12|2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate
20|12|2018 - Voorafbetalingen

(*)

Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.
24|12|2018 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing
24|12|2018 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).

NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

Kwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).